Upadłość konsumencka
sposobem na całkowite oddłużenie i nowy start bez zobowiązań.


Co to jest upadłość konsumencka i jaki jest jej cel?

Termin upadłość konsumencka jest pewnym skrótem stosowanym w celu określenia procesu oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na podstawie przepisów, które będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 roku. Jest to w istocie sądowe ustalenie tego, że dłużnik jest niewypłacalny, a następnie doprowadzenie do oddłużenia takiej osoby.

Na etapy tego postępowania składa się sprzedaż majątku dłużnika, o ile go posiada, pokrycie ze środków uzyskanych ze sprzedaży tego majtku części zadłużenia, ustalenie spłat pozostałej części zadłużenia w zakresie określonym przez Sąd w ratach, o ile dłużnik posiada dochody, a następnie jako finał procedury oddłużenie upadłego, czyli umorzenie jego niespłaconych zobowiązań. Szerzej skutki ogłoszenia upadłości opisane są w punkcie w dalszej części opracowania.

Celem tego postepowania jest całkowite oddłużenie i umożliwienie „nowego startu” dłużnikowi.

Kto może ogłosić upadłość i uzyskać oddłużenie?

Wniosek może głosić osoba, która:
  1. Zamieszkuje na stałe na terytorium Polski, niezależnie od obywatelstwa

  2. Nigdy nie prowadziła albo prowadziła i zaprzestała prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej roku, - zadłużenie nie powstało w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (upadłość dotyczy konsumentów, a nie przedsiębiorców).

  3. Jest niewypłacalna, to znaczy nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

  4. Nie było w stosunku do niej prowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej w ciągu ostatnich 10 lat.

  5. Mając taki obowiązek - jako osoba prowadząca działalność zgłosiła w terminie wniosek o ogłoszenie upadłości, chyba że minęło 10 lat od momentu zakończenia działalności. Jeżeli jednak zasady współżycia społecznego, a w szczególności względy humanitarne przemawiają za koniecznością oddłużenia, sąd ma możliwość pominięcia tego warunku.

  6. Nie ma umorzonych długów w wyniku przeprowadzenia upadłości konsumenckiej – w ciągu ostatnich 10 lat.

Łączne spełnienie powyższych warunków gwarantuje oddłużenie w toku postepowania upadłości konsumenckiej.


Jakie są skutki dla dłużnika?

KONIEC EGZEKUCJI I PROCESÓW SĄDOWYCH WOBEC UPADŁEGO
Z chwila prawomocnego ogłoszenia upadłości z mocy prawa następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych i sądowych przeciwko upadłemu. Oznacza to, że od tej chwili wobec upadłego nie toczą się postępowania egzekucyjne i sądowe. Upadły nie musi obawiać się kontynuacji licytacji komorniczej, zabierania pensji przez komornika i naliczania kosztów komorniczych, ustaje konieczność wizyt w sądach na sprawach toczonych przeciwko niemu przez wierzycieli.

Zakończeniu ulegają zatem działania komorników, windykatorów i bezpośrednio wierzycieli. Jedyną drogą dla nich jest zgłoszenie się do ustanowionego syndyka. Od tej pory to syndyk zajmuje się roszczeniami wierzycieli.

UTRATA MAJĄTKU UPADŁEGO – o ile taki jest
Ogłoszenie upadłości prowadzi to przejęcia zarządu całego majątku upadłego przez syndyka który doprowadzi do jego spieniężenia (z reguły w drodze licytacji). Środki z tego uzyskane – o ile takie są – będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań upadłego. Oznacza to jednak np. utratę mieszkania lub domu, który będzie zlicytowany. W praktyce co do zasady upadły do czasu licytacji może zamieszkiwać z rodziną w takim lokalu, ale po jego sprzedaży musi się wyprowadzić !

UWAGA

ISTNIEJE WSPARCIE DLA UPADŁEGO W ZASPOKOJENIU JEGO POTRZEB MIESZKANIOWYCH
Jeżeli upadły posiadał lokal mieszkalny bądź dom jednorodzinny, który został w toku postepowania sprzedany na spłatę wierzycieli, przysługuje mu uprawnienie do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy. Za tą kwotę może wynająć lokal dla siebie i rodziny. Egzekucja komornicza nie daje mu takich przywilejów.

SPŁATA CZĘŚCI DŁUGÓW W RATACH
Następnie Sąd zasadniczo o ile istnieje taka możliwość nałoży na upadłego obowiązek spłaty pewnej pozostałej części długu. UWAGA- taki obowiązek nie może przekraczać istniejących możliwości zarobkowych upadłego i nie może być dłuższy niż 36 miesięcy. Upadłemu muszą być pozostawione środki do życia. W praktyce w największym uogólnieniu oznacza to, że upadły przez 3 lata będzie musiał się liczyć z koniecznością spłat w ustalonym przez Sąd zakresie swoich wierzycieli. Wysokość tych spłat zależy od możliwości finansowych upadłego i jego sytuacji osobistej. Co więcej jeżeli upadły nie uzyskuje dochodów i nie ma możliwości ich uzyskiwania, albo są one na tyle niewysokie że wystarczają tylko na jego utrzymanie to część długu nie jest rozkładana na raty, ale od razu może nastąpić umorzenie całości zobowiązań, zależy to od uznania Sądu.

CAŁKOWITE ODDŁUŻENIE !!!!
Sąd po zakończonym postepowaniu umarza całość niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań konsumenta, bez względu na ich wysokość. Zobowiązania te musiały powstać do czasu ogłoszenia upadłości. A zatem oznacza to, ze zobowiązania które nie zostały spłacone przez syndyka i upadłego w trakcie postępowania wygasają bez względu na ich wysokość. Wygasają również wszystkie roszczenia wobec upadłego ze strony jego gwarantów, poręczycieli oraz współdłużników tych zobowiązań, które zostały umorzone. Umorzeniu podlegają również zobowiązania podatkowe i w stosunku do ZUS. Skutek taki nie może być osiągnięty w żadnym innym postępowaniu a w szczególności w postepowaniu egzekucyjnym.

Umorzeniu nie podlegają tylko długi wymienione w ustawie, w szczególności alimenty, grzywny, czy obowiązek zapłaty określony w wyroku karnym.

WYKREŚLENIE Z WSZYSTKICH REJESTRÓW DŁUŻNIKÓW
Z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego – sąd rejestrowy z urzędu wykreśla osobę upadłego z rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponadto istnieje obowiązek usunięcia danych dłużnika z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej, na wniosek upadłego. Historia w takich instytucjach zostaje wyczyszczona.

SPOKÓJ PSYCHICZNY
Nad dłużnikiem rozciąga się parasol ochronny syndyka – upadły kontaktuje się z syndykiem, który reprezentuje upadłego wobec wierzycieli, a nie ze wszystkimi wierzycielami z osobna. Nie jest nachodzony przez komorników i windykatorów. Nie otrzymuje telefonów z banków i od wierzycieli. Po zakończonym postepowaniu upadłościowym wychodzi natomiast z pętli zadłużenia.


Jakie są koszty postepowania?
Koszty postępowania są następujące:
  1. Koszt opłaty sądowej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – łącznie 50 zł.
  2. Koszt sporządzenia wniosku przez profesjonalnego pełnomocnika, specjalizującego się w sprawach upadłościowych - do negocjacji
  3. Koszty prowadzenia samego postepowania są pokrywane ze sprzedanego majątku, a jeżeli majątek nie wystarcza na ich pokrycie lub nie ma takiego majątku, wtedy koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.


Jak wygląda kwestia życia po zakończeniu postepowania?
Jeżeli dłużnik podał uczciwie wszystkie swoje zobowiązania w toku postępowania upadłościowego i nic nie zostało ukryte, nie odpowiada on w żaden sposób za zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Zobowiązania te przestają istnieć w stosunku do Dłużnika. Nie może być wszczęta egzekucja, czy inne postepowanie – sądowe, czy windykacyjne. Jeżeli zdarzy się, że któryś z dawnych wierzycieli zabierze takiej osobie jakiekolwiek kwoty, istnieje całkowita gwarancja ich odzyskania.

Osoba po przeprowadzonej upadłości może bez przeszkód nabywać własność ruchomości i nieruchomości, bez obaw, że zostaną mu one odebrane. Można bez obaw o ich odebranie otrzymywać darowizny i spadki. Można zawierać dowolne umowy o pracę i innego typu, bez obaw, że dochody z nich zostaną takiej osobie odebrane.


Każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Osoby zainteresowane powyższym materiałem, w celu uzyskania szczegółowych informacji mogą kontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 601 583 828.

Zapytania można również kierować na adres p.norek@alfa-finanse.com.pl

Upadłość konsumencka Kontakt
Copyright 2014 - 2018 © Alfa Finanse & Consulting